top of page

הדיאלוג הפנימי - למנהלים

‘הדיאלוג הפנימי’ הינו כלי מעשי המסייע למנהלי בתי הספרלהוביל את הצוות החינוכי בניהול קונפליקטים ומשברים ובמניעת אירועי אלימות ותוקפנות.

מדובר בכלי ייחודי פרי פיתוחה של ‘ואהבת’ המאפשר למנהל לקבל תמונה רחבה ובהירה של מצבי הקונפליקט,לנתח ולהבין את הצרכים השונים של כל צד בקונפליקט ולקבל את ההחלטות הטובות ביותר במצב שנוצר. 

באמצעות תהליך אישי הנפרס על פני מספר מפגשים, המנהלים חווים בעצמם את השימוש בכליואת התוצאות שהוא מניב להם ולאחר מכן הם לומדים כיצד להוביל את צוות המורים באמצעותובכל קונפליקט או משבר שמתפתח בתוך הצוות, בין הילדים או עם ההורים…

bottom of page