top of page

הדרך שלנו

יותר אמפתיה = פחות אלימות

מומחים מובילים בעולם מתחומי מדעי המוח וההתנהגות מצביעים על קשר ישיר בין רמת האמפתיה של האדם לבין דרך התנהגותו בחברה.
המשוואה פשוטה: ככל שדרך החשיבה האוטומטית של האדם היא יותר אמפתית, כך באופן ישיר הוא יהיה יותר רגיש לזולת ופחות אלים ותוקפן.
ההתקדמות הגדולה של עולם המדע הובילה לפריצת דרך ביכולת לזהות את תהליך האמפתיה
שמתרחש במוח ולחזק אותו בדרך של אימון ותרגול.

'ואהבת' מפתחת ומפעילה טכניקות ייחודיות וחדשניות המיישמות הלכה למעשה את המחקרים החדשניים ביותר בתחום.  
באמצעות יישום שיטות אלו בבתי הספר באופן מעשי מתפתחת לא רק האמפתיה, של הילדים ושל הצוות החינוכי, אלא גם האינטליגנציה הרגשית והחברתית שלהם. 

bottom of page